İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
Politika ile İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:


İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:


Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği
İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Alev Ticaret tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti İletişim Formu’nda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nın Yürürlüğü
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.12.2019 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti internet sitesinde (www.toptankavanoz.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti tarafından elde edilen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye Toptan Kavanozcum Cam Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.